Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Privacy Policy

Habermehl, gevestigd aan Van der Lindenlaan 2 1217 PK Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Habermehl
Van der Lindenlaan 2
1217 PK Hilversum
+31 (0)35 628 57 53
https://www.habermehl.tax

N.M.F. Pilgram is de Functionaris Gegevensbescherming van Habermehl. Hij is te bereiken via
niek@habermehl.tax.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Habermehl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Habermehl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• burgerservicenummer (BSN)
• kopie paspoort of Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Habermehl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Habermehl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor jouw belastingaangifte
• Om te factureren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Habermehl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Habermehl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Habermehl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Habermehl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Habermehl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Habermehl blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Habermehl gebruikt alleen functionele en analytische, geanonimiseerde cookies, welke geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen. Wij delen informatie met Google in overeenstemming met de Europese Unie Paginachecklist voor gebruikerstoestemming, waarbij we transparantie bieden over het gebruik van persoonsgegevens. Raadpleeg onze privacy- en voorwaardenpagina voor meer informatie, toegankelijk via onze toestemmingsverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Habermehl en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@habermehl.tax. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Habermehl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Habermehl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@habermehl.tax.

nl_NL