Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: Habermehl, gevestigd te Hilversum, zijnde een Maatschap,
tevens handelend onder de naam Maatschap Habermehl. c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich
jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
1.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met
terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de
Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een
bepaalde persoon of bepaalde personen.
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al
degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de
Opdracht. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle
daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door
Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover
Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de
overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige
zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld
worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel
mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en
Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De
opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst
juist en volledig weer te geven.
3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet
getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op
verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 – Gegevens en informatie
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie,
alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat
Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de
door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te
verstrekken.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van
de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze
via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht
anders voortvloeit. 4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen
heeft voldaan.
4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat
Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft
voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever
verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan
Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot
zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in
zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving
door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht
5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel
mogelijk in acht. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van
Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring
van Opdrachtgever.
5.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van
enig beoogd resultaat.
5.3 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en
hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig
medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
5.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te
doen;
b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege
ingestelde autoriteiten.
5.5 Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening en
de Bijzondere Gedragscode van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
5.6 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het
voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
5.7 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van
relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
5.8 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer
zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals
het verspreiden van virussen en vervorming.
5.9 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data- uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 6 –Termijnen
6.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen
indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de
Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn
waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling
geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan
Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
6.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever,
na ommekomst van de overeengekomen termijn, opdrachtnemer een redelijk termijn heeft
aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en opdrachtnemer ook dan de opdracht
niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 – Opzegging
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De opzegging dient schriftelijk te
worden meegedeeld aan de andere partij.
7.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door
Opdrachtgever (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het
geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator,
bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige
andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de
bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een
situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende
partij.
7.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de
declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever
onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter
beschikking zullen worden gesteld.
7.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht
op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede
van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten
gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met
betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging
ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
7.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht
op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er
feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe
te rekenen.
7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen,
zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere
partij ter hand te stellen.

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten
8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van
de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen,
(model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan
Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op
gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.3.

Artikel 9 – Geheimhouding
9.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie
geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot
openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale
regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van
Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de
opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.
9.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de
uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn
redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke
uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te
stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van
Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of
indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.
9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in
hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van
Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Persoonsgegevens
10.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het
kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan
Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of
werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
10.2 In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in
verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor
Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan
Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
10.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten
zoals het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11 – Honorarium
11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte
kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
11.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging
ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig
aan te passen. 11.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege

worden opgelegd. Artikel 12 – Betaling
12.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden
door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien
dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op
de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de
betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
12.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere
tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te
brengen.
12.3 Indien Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet binnen de in
het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van
alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor
zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij
Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
12.4 Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, is
Opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte
van het maximale bedrag conform het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
Opdrachtgever is deze buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij, al in verzuim
zijnde, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen.
12.5 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten
behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
12.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht,
indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel
van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling
en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is
de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 13 – Reclames
13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op
straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of
informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij
het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het
gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing
van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van
de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar
evenredigheid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de
uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de
zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden
vertrouwd.
14.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de
opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door Opdrachtnemer is beperkt tot
driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 10 als
honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog
verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis
betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van driehonderdduizend
euro (€ 300.000,-).
14.3 De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
14.4 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of
nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn
(werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn
bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie; – bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
14.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij
Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
14.6 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die
voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve
van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 15 – Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten
van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten
van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten.

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
16.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die
verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan
de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is. 16.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een
andere wijze van geschillenbeslechting.

nl_NL