Goed advies betaalt zich altijd terug

Pand van Habermehl

Financiële tips

Werkkostenregeling

In 2024 wordt de WKR verlaagd

In 2023 bedraagt de werkkostenregeling (WKR) 3% tot een loonsom van € 400.000 en hierboven 1,18%. In 2024 wordt het percentage verlaagd naar 1,92% tot
€ 400.000 en over het meerdere blijft de vrije ruimte 1,18%. Hierdoor kan het handig zijn zaken die mogelijk vergoed zouden worden in 2024 alvast in 2023 in aanmerking te nemen.

Bonussen kunnen zonder onderbouwing tot € 2.400 in de vrije ruimte worden ingebracht. Dit geldt voor personeel en voor de DGA. Dit bedrag mag vrij worden verstrekt, zonder loonheffing voor zover de vrije ruimte dit toelaat.

Indien je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met onze salarisadministratie specialist.

Giftenaftrek BV

Regel gift aan ANBI voor 1 januari

In de vennootschapsbelasting is het nu nog mogelijk om jaarlijks een aftrekbare gift te doen tot maximaal € 100.000. Deze gift is aftrekbaar voor 50% van de winst. Indien je via een BV een gift wilt doen aan een ANBI dan kan je nog tot 1 januari 2024 gebruik maken van de giftenaftrek. De aftrek wordt verwerkt via de aangifte vennootschapsbelasting 2023.

Jaarruimte 2023

Jaarruimte 2023 benutten

De opbouw van lijfrente is in 2023 met terugwerkende kracht tot 1 januari in lijn gebracht met de Pensioenwet. Hierdoor zijn vanaf 2023 de mogelijkheden om lijfrentekapitaal op te bouwen verruimd. De belangrijkste wijzigen zijn als volgt:

 1. Het percentage van de jaarruimte gaat omhoog van 13,3% naar 30%.
 2. De reserveringsruimte wordt een vast bedrag van maximaal € 38.000.

De termijn voor de reserveringsruimte wordt verlengd van 7 naar 10 jaar.
Hierdoor kan verdampte jaarruimte voor de jaren 2013 en 2014 alsnog benut
worden.

Lijfrente kapitaal opbouwen kan interessant zijn voor de DGA als pensioenvoorziening of als aanvulling op het pensioen bij werknemers in loondienstverband. Let op: de premie dient vóór 31 december 2023 gestort te zijn in een opbouwprodukt bij een verzekeraar of bank. Voor de volledigheid merken wij op dat sommige aanbieders een deadline voor de storting kunnen hanteren.

Hoeveel lijfrente kapitaal er opgebouwd kan worden in 2023 is afhankelijk van het belastbaar inkomen in Box 1 2022. Als je wilt weten of dit interessant is in jouw persoonlijke situatie en om hoeveel je kunt leggen, kan er een berekening worden gemaakt.

Stel deze vraag vóór 11 maandag december zodat je de uitkomst tijdig ontvangt.

Superdividend

Tarieven dividenduitkeringen vanuit aanmerkelijk belang veranderen

Vanaf 2024 veranderen de tarieven voor de dividenduitkeringen vanuit een aanmerkelijk belang. Er is sprake van een aanmerkelijk belang indien je meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap bezit. De belastingheffing van het aanmerkelijk belang verloopt via Box 2.

Inkomen in Box 2                                                   Tarief
< € 67.000 (voor fiscale partners < € 134.000)   24,5%
> € 67.000 (voor fiscale partners > € 134.000)   33%

Voor uitkeringen tot € 67.000 is het fiscaal gunstig om de uitkering ná 31 december 2023 te doen. Gaat het om hogere bedragen dan kan het voordeliger zijn om de uitkering vóór het jaareinde te laten plaatsvinden. Of dit daadwerkelijk het geval is, hangt af van de persoonlijke situatie van de aanmerkelijk belanghouder en van de BV. Zo moet de BV bijvoorbeeld over voldoende liquiditeiten beschikken en de reserves aan de vereisten voor een dividenduitkering voldoen.

Indien je een dividenduitkering wilt doen vóór het einde van 2023, kan je contact opnemen met jouw relatiebeheerder. Indien je vooraf advies wenst, zijn wij je hier ook graag mee van dienst.

Prinsjesdag 2023

Alle belastingplannen op een rijtje

Gisteren zijn tijdens Prinsjesdag de fiscale plannen voor 2024 gepresenteerd.

De aangekondigde maatregelen hebben onder andere betrekking op:

 • de koopkracht;
 • verhoging tarieven accijnzen;
 • aanscherping van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR);
 • verlaging MKB winstvrijstelling.

Hieronder hebben we een aantal belangrijke maatregelen uitgelicht die voor jou fiscale gevolgen kunnen hebben. Wil je alle Belastingplannen inzien, klik dan hier.

Verlaging MKB-winstvrijstelling

Het kabinet wil de MKB-winstvrijstelling verlagen van 14% naar 12,7%. De MKB-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst. Als de onderneming verlies lijdt, verkleint de MKB-winstvrijstelling het fiscale verlies.

Verandering fonds voor gemene rekening

Wil een fonds voor gemene rekening (fgr) voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan een nieuwe voorwaarde voldoen. Het zal dan namelijk een kwalificerend beleggingsfonds of fonds voor collectieve belegging in effecten moeten zijn.
De deelgerechtigdheid moet blijken uit verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid.

Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling

In 2023 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 3% van de fiscale loonsom tot  € 400.000. Over het deel van de fiscale loonsom dat hoger is dan
€ 400.000, bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In de wet is abusievelijk opgenomen dat het maximumbedrag van de vrije ruimte in de eerste schijf in 2023 € 6.800 bedraagt (in plaats van € 12.000). Dit wordt met terugwerkende kracht naar
1 januari 2023 hersteld, waardoor het maximumbedrag in de eerste schijf gelijk zal zijn aan 3% van € 400.000.
Vanaf 2024 wordt het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 3% naar 1,92% over een fiscale loonsom tot € 400.000.

Correctie aftrekbeperking hypotheekrente gezamenlijke aankoop eigen woning

Als partners besluiten om eerst gezamenlijk een eigen woning te kopen en daarna pas de woning van één van beide partners te verkopen, kan dit op grond van de huidige wetgeving ertoe leiden dat de aftrek van de (hypotheek)rente wordt beperkt. Voorgesteld wordt om de wet met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 aan te passen, zodat deze ongewenste renteaftrekbeperking wordt voorkomen.

Strengere toetsing inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor een kind combineren. Bij co-ouderschap moet de zorg voor het kind door de co-ouders in gelijke mate worden verdeeld. Door een arrest van de Hoge Raad was daarvan al sprake bij 78 dagen zorg aan het kind in een kalenderjaar door één van de co-ouders. Vanaf 1 januari 2024 moeten co-ouders ieder ten minste 156 dagen van het kalenderjaar voor het kind zorgen.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2024

Tarieven IB 2024 niet-AOW-er 
Belastingplichtigen die aan het begin van 2024 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2024 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Tarief inkomstenbelasting 2024
Schijf laag tarief              < € 75.624                        36,97% Schijf hoog tarief             > € 75.624                       49,50%

Tarieven IB 2024 AOW-er
Schijf tarief 1                   < € 38.139*                      19,07% Schijf tarief 2                   > € 38.139 < € 75.624     36,97% Schijf tarief 3                   > 75.624                           49,50%
* Geboren voor 1946: schijf 1 tot € 40.077

Belastingrente
De belastingrente is vanaf 1 juli jl. verhoogd naar 6%. Een uitzondering daarop zijn de vennootschaps- en bronbelasting.

Belastingrente is de rente die de fiscus hanteert voor gemiste rente. Wanneer je geld verschuldigd bent aan de fiscus is de kans groot dat er belastingrente geheven wordt. Dit is ook aan de orde als je uitstel hebt gevraagd.

 • Dien je de aangifte inkomstenbelasting later in dan 1 mei en legt de Belastingdienst een aanslag op na
  1 juli, dan ben je belastingrente verschuldigd.
 • Dien je de aangifte na 1 juli in dan wordt er sowieso belastingrente geheven.

Inkomstenbelasting
Om te voorkomen dat je er belastingrente wordt geheven over de inkomstenbelasting is het van belang dat de voorlopige aanslag zo realistisch mogelijk wordt vastgesteld.

Erfbelasting
Zorg er als nabestaande voor dat de aangifte erfbelasting of een verzoek voor een voorlopige aangifte binnen 8 maanden na het overlijden zo realistisch mogelijk wordt ingediend. Als de fiscus akkoord hiermee akkoord gaat, wordt er geen belastingrente in rekening gebracht.

Hulp nodig?
Wil je de belastingrente zo veel mogelijk beperken? Schakel dan onze hulp in.

Wij kennen de rechten en plichten van de belastingbetaler én de Belastingdienst. Bezwaar maken? We staan jou graag bij.

Invorderingsrente

Invorderingsrente is de rente die de Belastingdienst in rekening brengt als je het bedrag van de aanslag niet binnen de wettelijke betalingstermijn betaalt.

Tijdens de corona periode is het rentepercentage tijdelijk 0% geweest, maar ondertussen is er weer sprake van 3%. Per 2024 komt daar zelfs nog een procent bij.

Voorkom extra kosten en betaal dus op tijd.

Er is vaak onduidelijkheid over de aftrekbaarheid van aangekochte goederen en diensten. Wanneer je de goederen of diensten zowel zakelijk als privé gebruikt, moet het deel van privé gebruik gecorrigeerd worden.

Laptop
Denk hierbij aan de laptop die aangeschaft is voor de zaak, maar die je in de avond ook privé gebruikt. Stel dat het gebruik 80% zakelijk is 20% privé dan mag je de btw maar voor 80% terugvragen.

Telefoon- en internetrekening
De btw van het deel van de telefoon- en internetrekening dat je privé gebruikt, mag ook niet volledig toegerekend worden aan de zaak. De btw is sowieso niet aftrekbaar voor:

 • verkeersboetes
 • de btw op horeca uitgaven.

Twijfel je over de aftrekbaarheid van de btw op aangekochte goederen of diensten, of heb je hulp nodig bij het correctie voor privé gebruik? Neem dan contact met ons op.

Vanwege privacybescherming en identiteitsfraude hebben eenmanszaken sinds 2020 een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) van de Belastingdienst ontvangen. Dit nummer is niet meer gekoppeld aan het burgerservicenummer (bsn). Het is wettelijk verplicht om op uitgaande facturen en de website het nieuwe btw-id nummer te noteren.

Wij raden aan dit voor de zekerheid te controleren. Een Nederlands btw-nummer begint met NL, gevolgd door 9 cijfers, de letter B en nog eens 2 cijfers. Voorbeeld: NL123456789B01.

Spaargeld, beleggingen en andere vermogensbestanddelen geef je op in box 3. Over dat vermogen berekent de Belastingdienst altijd een forfaitair (fictief) rendement.

Er is je vast niet ontgaan dat de Belastingdienst de box 3 regels behoorlijk heeft veranderd. Vanaf 2026 zal de overheid belasting heffen op het vermogen wat aansluit op de werkelijk behaalde winst. Dit kan behoorlijke gevolgen hebben voor jouw box 3.

In ons Box 3 blog houden wij je op de hoogte van de laatste stand van zaken over de door de overheid aangekondigde wijzigingen en welk effect dit op jou zal hebben.

Leeg2
Uil logo png

Meer informatie

Niek Pilgram portret
Niek Pilgram

belastingadviseur
+31 (0)35 628 57 53
niek@habermehl.tax

Habermehl werkt samen met

Waar kunnen wij je bij helpen?

Je bereikt ons op (035) 628 5753 en info@habermehl.tax. Vind je het prettiger dat wij jou contacten? Vul je gegevens in, dan nemen wij snel contact met je op.

nl_NL